jesteśmy na facebooku jesteśmy na youtube

Matura Matura 2006

Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny
z JĘZYKA POLSKIEGO

Opracowane przez zespół polonistów I LO "Carolinum" w Nysie.

  LITERATURA:
 • Motywy tyrtejskie w literaturze polskiej. Dokonaj analizy wybranych utworów.
 • Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe - scharakteryzuj kreacje krain szczęśliwych w wybranych utworach literackich.
 • Antygony i Ismeny - dwie postawy istniejące w literaturze. Omów zagadnienie, na podstawie wybranych utworów.
 • Motyw "exegi monumentum" - jego rodowód i kontynuacje w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przez siebie utwory z literatury polskiej.
 • Średniowiecze jako inspiracja dla twórców epok następnych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
 • Uroda życia w ujęciu pisarzy renesansu i twórców epok późniejszych. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.
 • Harmonijne połączenie wartości chrześcijańskich i antycznych w kulturze odrodzenia. Dokonaj analizy tekstów literackich z epoki.
 • Na podstawie analizy wybranych utworów omów funkcję parenezy w literaturze staropolskiej.
 • Pozytywne i negatywne aspekty zjawiska sarmatyzmu w literaturze staropolskiej i polemika z nimi w późniejszych epokach literackich. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
 • Twórczość Adama Mickiewicza w tradycji literackiej późniejszych epok. Dokonaj analizy wybranych utworów.
 • Gotyk w literaturze romantycznej. Przedstaw temat w oparciu o analizę wybranych utworów literackich.
 • Przejawy romantycznej ideologii w literaturze współczesnej. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich epoki romantyzmu i współczesności.
 • Samotni z wyboru czy z konieczności? Dokonaj analizy przyczyn samotności bohaterów na wybranych przykładach literackich epoki romantyzmu i modernizmu.
 • Na przykładach wybranych twórców i bohaterów literackich dokonaj analizy postaw dekadenckich w literaturze polskiej.
 • Różne sposoby ucieczki przed dekadentyzmem w literaturze Młodej Polski. Przeanalizuj temat na podstawie wybranych utworów.
 • Lagry i łagry. Mechanizmy zniewolenia jednostek w systemach totalitarnych na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
 • Totalitaryzm. Analiza i interpretacja zjawiska społeczno-politycznego w literaturze XX wieku.
 • "Październik", "marzec", "grudzień". Omów wpływ wydarzeń politycznych na rozwój literatury polskiej, analizując wybrane przykłady literackie.
 • Pamięć o zagładzie Żydów w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.
 • Antyhumanizm - znak współczesności. Omów problem na podstawie analizy tekstów polskiej literatury.
 • Współczesne tendencje w dramaturgii. Przedstaw je w oparciu o wybrane przez siebie dzieła z literatury polskiej lub obcej.
 • Walka o formę - awangardowe poszukiwania literatury XX wieku. Omów problem na podstawie analizy dowolnie wybranych utworów.
 • Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane literaturze polskiej i obcej XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
 • Czy literatura ma obowiązki? Na wybranych przykładach dokonaj analizy funkcji literatury XX wieku.
 • Autotematyzm w poezji. Dokonaj analizy zjawiska na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.
 • Problem granicy między katem i ofiarą w literaturze podejmującej problematykę wojny i okupacji. Omów go na przykładzie wybranych utworów.
 • Koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Omów je na podstawie analizy wybranych dzieł.
 • Odwieczny problem konfliktu pokoleń w literaturze. Zanalizuj go w oparciu o wybrane utwory literatury polskiej i obcej.
 • Wygnaniec, podróżny, ciekawy świata, poszukiwacz sensu życia. Przedstaw funkcjonowanie motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.
 • Żart i refleksja - różne sposoby widzenia świata w wybranych utworach literackich.
 • Humor, błazeństwo i ironia jako leki w naszych narodowych chorobach. Analiza zjawisk w oparciu o teksty literackie z różnych epok.
 • Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej. Określ ją na podstawie analizy wybranych przez siebie utworów.
 • Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Dokonaj analizy problemu na przykładzie wybranych dzieł literackich.
 • Rola epizodu oraz bohatera "trzecioplanowego" w strukturze i treści dzieła literackiego. Omów ją na wybranych przykładach.
 • Literackie portrety dzieci. Przedstaw je na podstawie wybranych przykładów.
 • Świat jako teatr. Omów funkcjonowanie tego motywu na przykładzie wybranych tekstów literackich.
 • Piękno i szpetota ludzkiego ciała. Przedstaw funkcjonowanie tego tematu na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
 • Siedem polskich grzechów głównych i ich odbicie w literaturze. Dokonaj analizy naszych wad narodowych w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.
 • Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli różnych epok. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory.
 • Poeta-nauczyciel, poeta-artysta, poeta-wieszcz. Analizując celowo dobrane wiersze, przedstaw różne koncepcje roli poety w literaturze polskiej.
 • Motyw tańca w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby i cele jego prezentacji na wybranych przykładach z literatury polskiej.
 • Różne kreacje Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw je w oparciu o wybrane utwory.
 • Satyra, ironia, groteska jako sposoby widzenia świata. Omów funkcjonowanie tych kategorii estetycznych na wybranych przykładach literackich.
 • Poetyckie pocztówki z podróży - idealizacja i realizm w opisie świata przedstawionego. Omów problem na podstawie wybranych utworów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. Przerwy-Tetmajera).
 • Liryka religijna - jej cechy i funkcje na przestrzeni dziejów. Przedstaw problem na podstawie analizy wybranych utworów.
 • Rola tytułu i motta w utworze literackim. Określ ją w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
 • Postawy Polaków wobec mniejszości narodowych. Zanalizuj je na podstawie wybranych utworów literackich.
 • Bohater z książką w ręku - Rola lektury w życiu wybranych bohaterów literackich. Określ ją w oparciu o wybrane utwory literackie.
 • Bohater na drodze do kariery. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
 • Przy polskim stole. Przedstaw na wybranych przykładach motyw uczt i przyjęć w literaturze polskiej.
 • Analizując reprezentatywne utwory, scharakteryzuj twórczość wybranego polskiego noblisty.
 • Znaczenie Instytutu Literackiego w Paryżu i jego wpływ na postawy wybranych pisarzy. Zanalizuj problem na przykładzie twórczości pisarzy związanych z "Kulturą".
 • Rozwój i kryzys powieści. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
 • Na wybranych przykładach przedstaw rozwój i określ znaczenie polskiego reportażu.
 • "Władza odsłania prawdziwą twarz człowieka". Rozwiń problem na wybranych przykładach dzieł literackich.
 • Inspiracje antyczne w kulturze renesansu. Scharakteryzuj je, analizując wybrane teksty kultury.
 • Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw te zjawiska w oparciu o analizę wybranych tekstów.
 • Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
 • "Porażenie wojną" w poezji współczesnej. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 • Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstaw je, analizując wybrany problem.
 • Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucję, analizując wybrane utwory pisarzy różnych epok.
 • Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów XIX wieku.
 • Określ cechy sarmackiego światopoglądu, odwołując się do literatury pamiętnikarskiej epoki baroku.
 • Charakter i cele odwołań do tradycji antycznej w twórczości Zbigniewa Herberta. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych wierszy poety.
 • Na podstawie wybranych nowel przeanalizuj symboliczne znaczenie przedmiotów.
 • Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane teksty literackie.
 • Role postaci nadprzyrodzonych w literaturze romantycznej. Określ je, analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
 • Motywy maryjne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 • Świat przedstawiony w i sposoby jego kreacji w nowelistyce dawnej i dzisiejszej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
 • Stanisław Wyspiański jako dramatopisarz, malarz i twórca teatru. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
 • Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 • Rola muzy - kobiety w życiu i twórczości artysty. Przedstaw problem na wybranych utworach literackich.
 • Egzystencjalna problematyka wierszy W. Szymborskiej i Cz. Miłosza. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów.
 • Literackie prowokacje i skandale. Omów na wybranych przykładach utworów.
 • Od sagi rodzinnej po mikropowieść. Na wybranych przykładach przedstaw, jak rozwijała się powieść europejska.
 • Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Zilustruj na przykładzie twórczości wybranych autorów.
 • Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
 • Śluby i wesela jako motyw literacki. Omów na wybranych przykładach.
 • Manifesty literackie. Zbadaj problem, wykorzystując odpowiednie przykłady.
 • Zabawy i zabawki. Określ funkcje i sposoby przedstawiania tego motywu na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
 • Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
 • Analizując wybrane wiersze Stanisława Grochowiaka, omów związki jego poezji z literaturą baroku.
 • Aleksander Fredro czy Sławomir Mrożek? Analizując wybrane dzieła obu twórców, oceń, który rodzaj komizmu jest Ci bliższy i dlaczego.
 • Różne sposoby kreacji outsidera we współczesnej literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 • Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi.
 • Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.
 • Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
 • Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze polskiej.
 • Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.
 • Bóg w liryce Kochanowskiego, Szarzyńskiego i Karpińskiego. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
 • Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu snu w powieści XX wieku.
 • Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.
 • Tradycyjne motywy i konwencje w literaturze science fiction. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
 • Różne wyobrażenia godności i honoru. Omów na wybranych tekstach literackich.
 • Wskaż przejawy romantycznej ideologii we współczesnej kulturze- dokonaj analizy wybranych utworów literackich.
 • Omów różne sposoby ucieczki przed dekadentyzmem w literaturze Młodej Polski na przykładach wybranych utworów literackich.
 • Przeanalizuj różne ujęcia katastrofizmu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 • Omów motyw dysharmonii jako zasady kompozycji w baroku .Przeanalizuj temat w oparciu o wybrane dzieła literackie i inne.
 • Twórczość Horacego w tradycji literackiej późniejszych epok. Przedstaw na podstawie analizy wybranych utworów.
  ZWIAZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI:
 • Tematy i motywy mitologiczne w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce. Analiza wybranych przykładów.
 • Krajobrazy malowane pędzlem i piórem w wybranych dziełach malarskich i literackich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
 • Biblia jako niewyczerpane źródło inspiracji w sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich i innych.
 • Kobieta i jej wrażliwość wyrażana w literaturze i sztuce. Analiza wybranych przykładów.
 • Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Swoje wnioski przedstaw na wybranych przykładach.
 • Różne ujęcia motywu powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
 • Wizerunek matki w literaturze i innych dziełach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
 • Znaczenie awangardy w sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich i innych.
 • Związki między literaturą a muzyką. Omów na wybranych przykładach.
 • Różne ujęcia katastrofizmu w literaturze i sztuce. Analiza wybranych przykładów.
 • Socrealizm. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł w literaturze i sztuce.
 • Socrealizm. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł w literaturze i sztuce.
 • Zanalizuj adaptacje filmowe wybranych dzieł literackich w reżyserii Andrzeja Wajdy.
 • Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach.
 • Motywy akwatetyczne (jezioro, morze, rzeka) w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 • Różne spojrzenia na wieś w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 • Zanalizuj funkcje opisów obrzędów i tradycji w literaturze i adaptacjach filmowych (np. "Wesele", "Chłopi", "Lalka").
 • Realizacje sceniczne komedii Aleksandra Fredry. Porównaj inscenizację z tekstem dramatu.
 • Portret dziecka w literaturze polskiej i polskim malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 • Motyw kresów wschodnich w literaturze i filmie. Przedstaw w oparciu o dowolnie wybrane przykłady.
 • Kult maryjny w średniowieczu i epokach późniejszych. Jego wyraz w literaturze, sztuce i muzyce.
 • Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku. Analiza wybranych dzieł literackich i innych.
 • Motyw ojczyzny w różnych tekstach kultury. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.
 • Matka jako temat tekstów kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 • Różne ujęcie motywu końca świata w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
 • Codzienność jako temat różnych tekstów kultury. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych przykładów.
 • Malarstwo i literatura historyczne. Analiza porównawcza dzieł.
 • Motywy mitologiczne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 • Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.
 • Proza Brunona Szulza i malarstwo Marca Chagalla. Analizując wybrane dzieła, wskaż i omów podobieństwa w ich twórczości.
 • Literacka awangarda początku XX wieku i jej związki z malarstwem i teatrem. przedstaw temat na podstawie analizy wybranych dzieł.
 • Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna.
 • Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat analizując wybrane przykłady.
 • Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów zjawisko na podstawie wybranych przykładów.
 • Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby przedstawiania śmierci, odwołując się do wybranych przykładów.
 • "Ku pokrzepieniu serc". Odwołując się do dziel literackich i malarskich, wyjaśnij, jak tę ideę realizowała polska sztuka XIX wieku.
 • Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.
 • Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki i literatury.
 • Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi, zanalizuj wybrane dzieła literackie i plastyczne.
 • Symbolika literatury i sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, analizując wybrane teksty kultury.
 • Symbolizm w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj nurt na przykładach wybranych dzieł.
 • Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj nurt na przykładach wybranych dzieł.
 • Realizm w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj nurt na przykładach wybranych dzieł.
 • Motyw ojca w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na podstawie analizy wybranych przykładów.
 • Motywy folklorystyczne w literaturze i sztuce. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 • Motyw lustra w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na podstawie analizy wybranych przykładów.
 • Zwierzę jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na podstawie analizy wybranych przykładów.
 • Przeanalizuj różne ujęcia katastrofizmu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
  JĘZYK:
 • Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 • Perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych. Omów na wybranych przykładach.
 • Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych przykładach.
 • Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.
 • Język wybranych bohaterów literackich jako wyznacznik przynależności środowiskowej i czynnik charakterologiczny postaci. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.
 • Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowych i ich funkcje - na przykładzie literatury różnych epok.
 • Na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału językowego scharakteryzuj tendencje widoczne we współczesnej polszczyźnie mówionej.
 • Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału językowego.
 • Dokonaj analizy języka mówionego lub pisanego osób publicznych (np. polityków, dziennikarzy) ze szczególnym uwzględnieniem ich przynależności środowiskowej i cech charakteru.
 • Typy i rodzaje związków frazeologicznych. Przeanalizuj funkcjonowanie frazeologizmów w wybranych tekstach literackich.
 • Poetyka i funkcje nagłówków oraz tytułów w prasie. Omów na wybranych przykładach
 • Błędy językowe w tekstach publicystycznych. Omów na wybranych przykładach.
 • Historia listu jako formy użytkowej (odmiana urzędowa i prywatna). Omów na przykładach z różnych epok.
 • Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Omów na przykładach.
 • Istota komizmu językowego i jego funkcje w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
 • Wieloznaczność i homonimia w służbie dowcipu. Omów na przykładach.
 • Żart słowny w komedii, fraszce i innych gatunkach literackich. Omów na wybranych przykładach.
 • Moda językowa we współczesnej polszczyźnie. Dokonaj analizy zjawiska na konkretnych przykładach.
 • Dialekt i gwara. Ich rola w literaturze i piosence. Omów problem na podstawie przeanalizowanych dowolnych utworów.
 • Przysłowia, sentencje, maksymy i aforyzmy. Na konkretnych przykładach omów ich rolę w literaturze.
 • Magia i tabu w języku. Omów na przykładach tekstów z wybranej epoki literackiej.
 • Imiona a zjawisko mody językowej. Omów na przykładach.
 • Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach.
 • Omów na przykładach żywotność staropolskiej frazeologii w polszczyźnie współczesnej.
 • Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
 • Scharakteryzuj język wybranego bohatera utworów Henryka Sienkiewicza.
 • Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na podstawie analizy wybranych przykładów.
 • Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
 • Na przykładzie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny pisanej.
 • Dokonaj analizy błędów językowych i ich klasyfikacji w pracach uczniowskich.
 • Polisemia i homonimia w aforyzmach. Dokonaj analizy wybranych tekstów.
 • Zaprezentuj funkcjonowanie tradycji biblijnej i antycznej we współczesnej frazeologii.
 • Sztuka przemawiania - dokonaj analizy wybranych tekstów przemówień z dzieł literackich różnych epok.
 • Nowomowa we współczesnej polszczyźnie (język prasy, propagandy). Przeanalizuj wybrane teksty.
 • Język twoich rówieśników. Scharakteryzuj jego leksykę, składnię, fleksję i frazeologię na podstawie zebranego samodzielnie materiału .
 • Pseudonimy i przezwiska - ich rodzaje i funkcje. Omów na konkretnych przykładach.
 • Język staropolski (np. do XVII). Omów wykładniki stylu na wybranych przykładach.
 • Związki frazeologiczne jako wyróżnik epoki/ stylu twórcy. Omów na konkretnych przykładach.
 • Cechy stylu artystycznego pozytywizmu (lub wybranej epoki). Omów na podstawie analizy wybranych tekstów.
 • Wykładniki stylu retorycznego. Analiza wybranych przykładów.
 • Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych przykładach.
 • Przeanalizuj na wybranym przykładzie funkcje i znaczenie wyrazów.
 • Językowe środki wyrazu i ich funkcje w gatunkach lirycznych. Omów na wybranych przykładach.
 • Gra słów jako przejaw kunsztu poetyckiego i sprawności językowej. Omów to zagadnienie na wybranych przykładach.
 • Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich baroku określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki.
 • Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jak ma się tytuł czasopisma do jego zawartości.
 • Jaką funkcję pełnił język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku? Omów na podstawie wybranych przykładów.
 • Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych dzieł, uzasadniając celowość zastosowanej w nich organizacji materiału językowego.
 • Na podstawie analizy języka narracji utworów (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.

Powrót

::: adres: ul. Sobieskiego 2, 48-300 Nysa ::: tel./fax (0-77) 433-33-31 :::